Skip Navigation

Vấn đề tuân thủ

Một câu hỏi về tư duy

Với chúng tôi, Tuân thủ không chỉ là chấp hành các quy tắc và quy định. Tuân thủ là một câu hỏi về tư duy: Độ tin cậy, sự trung thực, uy tín và chính trực là một phần trong nguyên tắc hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi thà hy sinh một hợp đồng chứ không chấp nhận thắng thầu bằng cách phá vỡ quy tắc.

Một mục tiêu - một chương trình

Chương trình Tuân thủ của chúng tôi được thiết kế để xác định các rủi ro tiềm tàng ở ngay giai đoạn đầu và nếu cần thiết sẽ sẵn sàng chuẩn bị các biện pháp khắc phục phù hợp. Các Giám đốc Tuân thủ trên khắp thế giới sẽ tư vấn, đào tạo và thông báo cho nhân viên về các yêu cầu pháp lý. Việc này làm cho Tuân thủ trở thành một phần bắt buộc của tất cả các quy trình kinh doanh.

Cùng nhau phát triển

Mạng lưới Tuân thủ bao gồm các Giám đốc Tuân thủ làm việc toàn thời gian ở cấp độ Tập đoàn và Đơn vị Kinh doanh. Nhóm Tuân thủ cộng tác chặt chẽ với một mạng lưới các Quản lý Tuân thủ (thường là Giám đốc Tài chính trong Công ty thuộc Tập đoàn) để có thể thực thi chương trình Tuân thủ ở mọi cấp độ trong tổ chức. Tất cả cùng trở thành đầu mối liên hệ cho các nhân viên TK Elevator, thúc đẩy hành vi đạo đức và sự tôn trọng dành cho các chính sách Tuân thủ của Tập đoàn cũng như tất cả các quy định pháp luật có liên quan.

Tìm hiểu thêm về chương trình tuân thủ