Skip Navigation

Tính bền vững


Môi trường & Khí hậu


Giảm tác động đến môi trường, tăng cường hiệu suất năng lượng và đạt được các mục tiêu đầy tham vọng về giảm cacbon là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi hướng tới một tương lai bền vững.

Hoạt động của chúng tôi

Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng về giảm cacbon, tăng tỷ lệ điện xanh lên hơn 45% tại các cơ sở sản xuất của mình vào năm ngoái và theo dõi tiến độ bằng hệ thống quản lý môi trường mạnh mẽ của mình.

Bảo vệ Khí hậu

Chúng tôi đặt mục tiêu giảm lượng khí thải cacbon của mình trên toàn bộ chuỗi giá trị. Đội xe gồm hơn 16.000 phương tiện ảnh hưởng lớn nhất đến lượng khí thải của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đang tập trung nỗ lực vào việc giảm lượng khí thải cacbon của mình bằng cách giảm quãng đường đi của các kỹ thuật viên và liên tục chuyển đội xe của chúng tôi sang loại xe lai điện (hybrid) và xe điện thuần túy.

  • Chúng tôi đã được công nhận trong Danh sách A của Dự án công khai tác động của khí thải cacbon (Carbon Disclosure Project - CDP) năm thứ hai liên tiếp. Báo cáo có thể được tìm thấy tại đây.
  • Mục tiêu của chúng tôi là giảm phát thải cacbon trực tiếp (Phạm vi 1) và phát thải gián tiếp từ việc mua năng lượng (Phạm vi 2) ở mức 25% vào năm 2030 và 50% vào năm 2040, dựa trên dữ liệu từ năm 2019.

Hiệu suất năng lượng

Trọng tâm chính trong quản lý năng lượng của chúng tôi là sử dụng 100% năng lượng xanh và tăng cường các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Mười cơ sở sản xuất của chúng tôi tại Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin, Hà Lan, Tây Ban Nha và Đức đã và đang sử dụng 100% điện tái tạo.

  • Chúng tôi đã tăng tỷ trọng điện tái tạo lên hơn 45% trong năm tài chính 2020/2021.
  • Chúng tôi đã giảm phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) và phát thải gián tiếp từ việc mua năng lượng (Phạm vi 2) gần 20% vào cuối năm tài chính 2020/2021, so với năm cơ sở 2018/2019.

Quản lý Môi trường

Hơn 85% hoạt động của chúng tôi đã áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Ngoài ra, việc quản lý năng lượng tại 75% nhà máy của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của ISO 50001.

  • Tất cả các cơ sở của chúng tôi đều thu thập dữ liệu về tiêu thụ năng lượng và nước cũng như dữ liệu về rác thải một cách thường xuyên.
  • Chúng tôi tập trung vào giảm thiểu rác thải và hướng tới mục tiêu không có rác thải chôn lấp tại các cơ sở sản xuất của mình.
  • Chúng tôi thúc đẩy tái chế rác thải và tái sử dụng vật liệu đóng gói, do đó góp phần hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Cam kết của chúng tôi

  • Chúng tôi sẽ sử dụng 100% điện tái tạo trong các hoạt động toàn cầu vào năm 2030.
  • Chúng tôi cam kết thực hiện các mục tiêu phát thải trên toàn bộ chuỗi giá trị theo Sáng kiến các Mục tiêu Dựa trên Cơ sở Khoa học (Science Based Targets initiative – SBTi).
  • Chúng tôi đặt mục tiêu là chậm nhất vào năm 2050 phải đạt mức phát thải toàn cầu bằng 0.