Skip Navigation
Prostředí

Prostředí


Realizace udržitelnosti

Ve společnosti TK Elevator je závazek snižovat stopu, jakou naše produkty, procesy a provoz zanechávají na životním prostředí, součástí naší kultury a stylu smýšlení. A tento závazek je středobodem našeho přístupu k udržitelnosti.

Požadavek na energetickou účinnost

Prostředí

Prudký nárůst městské populace je nezastavitelný a vyvíjí tlak na dostupný prostor a zdroje. Aby bylo možné tento nárůst řešit a ochránit zelené oblasti, dochází ke stále většímu zahušťování a vertikalizaci městského prostředí. Proto musí budovy nabízet větší účinnost a pohodlí než kdy dříve.

Globální poptávka po energii stoupne během příštích 15 let o 20 % až 35 %, přičemž města se na tomto nárůstu budou podílet ze dvou třetin (vizte také: Urban Hub). V městském prostředí jsou budovy největšími spotřebiteli energie. Naše inovativní technologie a modernizační balíčky vám pomohou tuto spotřebu snížit.

Výtahy: Zlepšování energetické účinnosti budov

Nové technologie, jako například náš Výtah TWIN – dvě nezávisle operující kabiny v jediné šachtě – dokáží snížit spotřebu energie až o 27 %, snížit požadavky na elektrickou energii o polovinu, a zároveň zvýšit užitnou podlahovou plochu až ot 30 %.

Výtahy také dokáží podpořit energetickou soběstačnost budovy. V novém Světovém obchodním centru v New Yorku dodávají naše regenerativní pohony výtahů energii vystačující na celý systém osvětlení. Renovace starých výtahů může snížit spotřebu energie až o 70 % a prodloužit užitnou fázi výtahu až o dalších 25 let.

„Dnešní energeticky nehospodárné budovy jednoduše nemohou zvládnout naši narůstající spotřebu energie. Rozhodnutí, která učiníme dnes, ovlivní budoucnost našich měst. Pro urbanistický rozvoj je naprosto nezbytné myslet dopředu a zaměřovat se na udržitelnost – pro dobro budoucích generací. Odborná základna a produkty už existují. Jedinou výzvou je rychlejší modernizace našich budov.“

Peter Walker, CEO, TK Elevator Vizte také Urban Hub

Začlenění udržitelnosti do životního cyklu našich produktů

Životní cyklus výtahu – životní prostředí
V kategoriích dopadu mají ten největší dopad výrobní fáze a fáze užívání.

Kromě toho lze významný environmentální vliv připsat konečné, tedy třetí nejdůležitější fázi života výtahu, a to vzhledem k recyklaci ocelových komponent.

Ostatní fáze životního cyklu, včetně přepravy, instalace a služeb, jsou méně významné.

Usilujeme o to, abychom z měst dělali lepší místa pro život, a to tak, že dodáváme našim systémům pro přepravu cestujících větší udržitelnost napříč celým jejich životním cyklem. Začleňujeme udržitelnost do našich klíčových firemních aktivit – investujeme do zákaznických řešení podporujících zelené budovy včetně certifikací, jako je LEED a BREEAM.

Pomáháme přetvořit náš obor pomocí inovativních řešení, jako jsou třeba MAX, TWIN, MULTI a další. Ty snižují nároky výtahů na energii, prostor, zdroje a údržbu a dělají tak z budov chytřejší a úspornější místa.

Vývoj produktů

Naše týmy pro výzkum a vývoj jsou hrdé na to, že navrhují zelenější produkty a budují silná partnerství pro inovace. Tyto aktivity vychází ze studií vyhodnocení životního cyklu (LCA – Life Cycle Assessment) postavených na normě ISO 14044. Celosvětově uznávaná vyhodnocení životního cyklu nám umožňují měřit a zlepšovat environmentální výkon našich produktů po celý jejich životní cyklus. Některé produkty, jako například iwalk mají navíc certifikaci ISO 14006, což je norma pro ekologický design a stanovuje environmentální aspekty, které je třeba brát v potaz při navrhování produktu.

V roce 2017 společnost TK Elevator jako první ve svém oboru získala Environmentální prohlášení o produktu (EPD – Environmental Product Declaration), a to za svůj enduro výtah Machine Room-Less (MRL), který nevyžaduje prostor pro strojovnu. Další EPD byla vydána pro výtahy synergy, momentum a evolution. S certifikátem EPD poskytujeme svým zákazníkům transparentní, věrohodné a srovnatelné informace o environmentálním výkonu našich produktů.

„Na získání této důležité mezinárodní certifikace jsme opravdu hrdí, protože skutečně vypovídá o našich produktech, které jsou klíčovým prvkem našeho závazku pro udržitelnost,“ říká Paula Casares Medrano, vedoucí pro udržitelnost ve společnosti TK Elevator. „Věříme, že požadavky na udržitelnost je třeba integrovat do produktového vývoje. Přicházíme neustále se zlepšeními, která vychází z výsledků našich vyhodnocení životního cyklu, abychom dokázali zajistit snižování potenciálního environmentálního dopadu našich produktů.“

Dodržování hlavních principů programů pro certifikaci udržitelných budov nám také pomáhá minimalizovat environmentální dopad našich produktů a snižovat environmentální stopu budovy.

Tyto programy podporují udržitelné budovy tím, že propagují snižování spotřeby energie, vytváří prostředí přínosné pro lidské zdraví a blaho a snižují environmentální dopad budovy v průběhu celého jejího životního cyklu. Pomáhají nám také přispět svým dílem k uskutečnění budoucnosti s nulovou čistou spotřebou energie.

V roce 2015 se naše zařízení v Middletonu, v americkém státě Tennessee, stalo prvním závodem na výrobu výtahů na světě, které obdrželo zlatou certifikaci LEED v kategorii „Existující budovy: Provoz a údržba.“ Tohoto úspěchu jsme dosáhli díky neustálému zlepšování v oblasti hospodárného využívání zdrojů a environmentálního dopadu v tomto 50 let starém závodě.

V roce 2017 získala nová továrna na výtahy v Čung-šanu zlatou certifikaci LEED v kategorii „Nové budovy: Design a konstrukce budovy“ za kancelářskou budovu a stříbrnou certifikaci LEED za výrobní závod.

„S postupem času budeme mít stále více budov, které dosáhnou na ještě vyšší standard, než je LEED.“

Monica Miller, manažerka pro udržitelný design a akreditovaná odbornice LEED ve společnosti TK Elevator

Snižování provozní stopy

Významný pokrok děláme i v oblasti snižování naší provozní stopy. V našich zařízeních to znamená:

  • méně CO2 emisí
  • nižší spotřebu vody
  • vyšší energetickou účinnost
  • lepší nakládání s odpady

zavádění normy ISO 14001

Norma ISO 14001 pro systém nakládání s odpady (EMS) je určujícím dokumentem v našich snahách v této oblasti. Tato mezinárodní norma zahrnuje všechny relevantní environmentální aspekty od snižování množství odpadní vody, odpadu a emisí přes environmentální dopad používání našich produktů až po jejich likvidaci. A dokonce se nám už podařilo dosáhnout našeho cíle, kterým bylo zavést nejpozději ve fiskálním roce 2019/2020 normu ISO 14001 ve všech environmentálně relevantních výrobních závodech. Dnes má certifikaci ISO 14001 více než 90 % výrobních závodů TKE.

zavádění normy ISO 50001

Na podporu našeho zlepšování v oblasti spotřeby energie používáme ambiciózní normu ISO 50001 pro energetický management. Našeho původního cíle zavést normu ISO 50001 pro všechny energeticky relevantní aktivity, což jsou statické aktivity (vyjma naší vozové flotily) s roční spotřebou energie nad 10 GWh jsme již dosáhli. Dnes má certifikaci ISO 50001 více než 1/3 výrobních závodů TK Elevator.

Systematický management energie, který v našich výrobních a servisních procesech používáme, nám umožňuje úspěšně postupovat při dosahování našeho cíle. Modernizace součástí závodu, instalace vysoce úsporného osvětlení a optimalizace spotřeby paliva vozové flotily jsou klíčovými hnacími mechanismy naší hospodárnosti v oblasti energie a zdrojů.

Na špičce konstruktérské odbornosti – životní prostředí.

Celoskupinový cíl pro hospodárnost

Ve společnosti TK Elevator jsme si stanovili za cíl dosáhnout do fiskálního roku 2021/2022 zvýšení energetické účinnosti ve výši 70 gigawatt hodin (Gwh). To odpovídá průměrné roční spotřebě energie 14 000 domácností obývaných čtyřmi osobami. V roce 2017/2018 zaznamenala společnost TK Elevator zvýšení energetické účinnosti ve výši 9,5 GWh.