Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Podání zprávy

Jako jeden z globálních lídrů na trhu a v oblasti inovací se ve společnosti TK Elevator snažíme jednat příkladně, zejména v obchodních vztazích. Řídíme se naší zásadou "Buďte čestní a transparentní". Zaměstnanci společnosti TK Elevator a další třetí strany, kterých se naše jednání dotýká, mohou vždy vznést své připomínky. "Speaking up" je nedílnou součástí naší kultury a je vždy oceňováno.

Doporučujeme vám, abyste aktivně přispívali k naší kultuře dodržování předpisů. Proto jsme vytvořili spolehlivé kanály pro podávání zpráv. Pomáhají nám zajistit, aby bylo možné nahlásit, důkladně prošetřit a vyřešit jakékoli potenciální pochybení.

TK Elevator Ethics Line je otevřena všem zaměstnancům, ale také zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům a dalším třetím stranám. Každé osobě, která v dobré víře nahlásí incident, zaručujeme maximální možnou ochranu její identity. Společnost TK Elevator bude při vyšetřování usilovat také o ochranu oprávněných zájmů dalších osob, kterých se oznámení týká. Způsobit podezření jiné osobě může mít pro tuto osobu závažné důsledky. V případě úmyslně a záměrně nepravdivého oznámení to může mít negativní důsledky i pro osobu, která informace poskytla.

Příchozí hlášení jsou pečlivě prověřována a zpracovávána týmem pro vyšetřování shody TK Elevator. Zde naleznete podrobný jednací řád našeho mechanismu pro podávání stížností / stížnostního řízení.

TK Elevator Ethics Line (Etická linka společnosti TK Elevator) zahrnuje následující kanály pro podávání hlášení:

1. Nadřízení, kontaktní místa ve společnosti nebo v rámci společnosti compliance manager

V souladu se závazkem k poctivosti a transparentnosti, který se odráží v našich společných zásadách TKE, vám jako zaměstnanci TK doporučujeme, abyste své obavy nejprve řešili se svým nadřízeným. Pokud nejste zaměstnancem TKE, můžete se nejprve obrátit na kontaktní osobu v příslušné společnosti skupiny. Můžete se samozřejmě obrátit také přímo na Compliance Manager, který je zodpovědný za vaši organizaci. Obvykle se jedná o manažera odpovědného za finance (např. finančního ředitele). Pokud si nejste jisti svým Compliance Manager jméno, obraťte se na adresu investigations@tkelevator.com. Správná kontaktní osoba vám bude včas sdělena.

V TKE si vážíme a respektujeme každého, kdo se ozve. Naši vedoucí pracovníci a Compliance Managers dbají na to, abyste byli vyslyšeni, a mají otevřené dveře pro všechny, kteří chtějí vznést své obavy. Pokud váš nadřízený, kontaktní osoba v příslušné společnosti skupiny a/nebo Compliance Manager nejsou schopni situaci napravit, předají vaše oznámení týkající se dodržování předpisů týmu Compliance Investigations Team nebo, v případě, že se vaše oznámení netýká dodržování předpisů, příslušnému jinému oddělení, pokud proti předání nevznesete námitku.

2. Centrální kanály pro podávání zpráv

Pokud je pro vás pohodlnější nahlásit své obavy přímo našemu globálnímu Compliance Investigations Team, můžete využít jednu z následujících možností nahlášení:

Webová komunikační platforma

Naše webová online komunikační platforma vám umožňuje odesílat zprávy do naší databáze Compliance Investigations Team v Globálním centru podpory podnikání v Düsseldorfu/Německo. Je možné nahrát příslušné dokumenty a zůstat v kontaktu prostřednictvím poštovní schránky zřízené výhradně pro vás. Veškerá komunikace je důvěrná a chráněná.

Na webovou platformu se dostanete přes tento odkaz: https://tke-wb.compliancesolutions.com/

nebo naskenováním níže uvedeného QR kódu:

E-Mail

Zprávu můžete zaslat na tuto e-mailovou adresu: investigations@tkelevator.com

Přístup k příchozím e-mailům máme pouze my, Compliance Investigations Team, abychom zajistili důvěrnost.

Hotline

Pokud chcete podat hlášení telefonicky, můžete zavolat na naši horkou linku (hlasová schránka nebo v USA operátor) na následujícím čísle:

Německy: + 49 711 95339978
Anglicky (Německo) + 49 711 95339979
Anglicky (USA): + 1 (844) 9704154
Čínština (Čína): + 86 21 60314571
Angličtina (Japonsko): + 81 50 58653061
Portugalština (Brazílie): + 55 11 31817795
Španělština (Kolumbie): + 57 1 3810670


Poštovní a osobní podání

Pokud chcete podat hlášení poštou nebo osobně, můžete se obrátit přímo na náš tým pro vyšetřování dodržování předpisů:

TK Elevator GmbH
TKE/LCL-CPL-INV
E-Plus-Strasse 1
40472 Duesseldorf

Bez ohledu na zvolený způsob hlášení můžete hlášení podat také anonymně. Pokud tak však učiníte, nebudeme vás moci kontaktovat s dalšími dotazy ani vám poskytnout zpětnou vazbu týkající se našeho šetření. Proto bychom ocenili, kdybyste nám zanechali své kontaktní údaje.

Compliance Officer

Pokud pracujete pro společnost TK Elevator, můžete se také obrátit na svého Compliance Officer. Podrobný seznam kontaktů je k dispozici na intranetu.

Ujišťujeme vás, že: Se všemi zprávami, bez ohledu na zvolený oznamovací kanál, bude zacházeno s maximální důvěrností.

Podávání zpráv externím stranám

Žádáme vás, abyste nám veškeré informace sdělili výše uvedenými kanály, abychom mohli případný problém řádně prošetřit a vyřešit. Samozřejmě můžete také podat hlášení příslušným orgánům.

Obsah zprávy

Na naší TK Elevator Ethics Line můžete nahlásit obavy nebo potenciální porušení bez ohledu na konkrétní problém, ať už se týká našich klíčových témat Compliance, jako je korupce, antimonopolní zákony, praní špinavých peněz, kontrola obchodu a ochrana údajů, nebo podvodu či jakéhokoli jiného tématu z našeho Kodexu chování.

Neváhejte nahlásit ani případná porušení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo lidských zdrojů. Patří sem porušení základních pracovních norem nebo lidských práv, ke kterým dochází v rámci naší vlastní organizace nebo našeho dodavatelského řetězce, např. dětská nebo otrocká práce, nerovné zacházení, obtěžování nebo diskriminace, porušování zákonů o pracovní době a minimální mzdě a porušování platných zákonů o životním prostředí.

Všechna hlášení budou považována za důvěrná. Pokud vaše hlášení nebude mít žádný obsah související s dodržováním předpisů, předáme ho příslušnému oddělení ke zpracování, přičemž zachováme důvěrnost.

Rychlé přezkoumání a zpracování vašeho hlášení můžete podpořit, pokud své hlášení podáte co nejkonkrétněji, nejpodrobněji a nejrychleji. Při předkládání hlášení se řiďte následující otázkou: "Kdo, co, kdy, kde a jak udělal?".

 • Kdo?
  • Uveďte přesné informace o zúčastněné osobě (osobách). Mějte prosím na paměti, že nemusíme znát všechna oddělení a funkce na celém světě. Vypište celá jména a uveďte oddělení, funkci a společnost spojenou s danou osobou.
 • Co a jak?
  • Uveďte co nejpřesnější informace o nahlášeném incidentu a chování: Vysvětlete svá pozorování co nejúplněji. V ideálním případě popište incident chronologicky a nahrajte dokumenty - pokud jsou k dispozici -, které vaši zprávu podporují. Co nejpřesněji popište nahlášené chování osoby (osob) zapojené do incidentu.
 • Kde?
  • Popište co nejpřesněji místo (místa) incidentu/poškození, včetně názvu obchodní jednotky, společnosti a pobočky.
 • Kdy?
  • Popište, kdy k nahlášenému incidentu/chování došlo, zda stále trvá, nebo již skončil.
  • Abychom mohli pochybení ihned objasnit a napravit, prosíme vás, abyste zprávu podali neprodleně po vašem pozorování.

Ochrana oznamovatele

Ochrana oznamovatelů, kteří jednají v dobré víře, je naší nejvyšší prioritou. Oznámení nemají žádné negativní právní ani faktické důsledky, které by společnost TK Elevator mohla ovlivnit. Vaše identita bude během interního vyšetřování chráněna v rámci našich možností a požadavků zákona. V případě oficiálního vyšetřování můžeme být povinni sdělit vaši totožnost úřadům. V takovém případě vás budeme předem informovat.

Žádáme vás, abyste k předkládání zpráv přistupovali s respektem a odpovědností. Mějte prosím na paměti, že vyšetřování může mít pro dotyčnou osobu (osoby) profesní i osobní důsledky. Případ úmyslného a záměrného nepravdivého hlášení může mít negativní důsledky pro osobu, která informace poskytuje.