Skip Navigation

מדיניות האיכות


צור/י קשר

TK Elevator Israel Holding, Limited Partnership

שרת משה 1 ראשון לציו

טלפון: 03-9434100

דוא"ל: office@tkelevator.com

‹‹‹

בקש/י הצעת מחיר עכשיו

בקש/י הצעת מחיר עכשיו

This field is required

איזה מוצר מעניין אותך ?

מעליות
דרגנועים
מסלולי הליכה
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.
‹‹‹

שירות 24/7 - זקוק/ה לעזרה?

שירות 24/7 - זקוק/ה לעזרה?

מרכז שירות: 03-9434100

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

בקש/י הצעת מחיר עכשיו

תודה רבה על פנייתך . אנו ניצור איתך קשר בהקדם האפשרי.

שירות 24/7 - זקוק/ה לעזרה?

תודה רבה על פנייתך . אנו ניצור איתך קשר בהקדם האפשרי.

בקש/י הצעת מחיר עכשיו

משהו השתבש ואיננו יכולים לשלוח את ההודעה ששלחת.

שירות 24/7 - זקוק/ה לעזרה?

משהו השתבש ואיננו יכולים לשלוח את ההודעה ששלחת.

יש לנו את האינטרס הטוב ביותר של הלקוח בראש

הנהלת החברה מכירה שאיכות המערכות שהיא מוכרת ושירותיה מהוות תנאי להצלחתה - ולכושר התחרות שלה. ​ועל כן החברה תשים דגש על - הבנת צרכי הלקוח ועמידה בציפיותיו. ​חתירה לשיפור מתמיד - במערכות תהליכים ושרות. ​בהתאם לכך , החברה :

תפעל במסגרת מערכת ניהול איכות המבוססת על תקן ISO9001:2015 תגדיר יעדי איכות ותחתור להשגתם .

תקפיד לפעול על פי תקנים , חוקים , מפרטי לקוח , לוחות זמנים מחייבים , שביעות רצון לקוח ושיפור מתמיד .

באחריות כל מנהל/ת בחברה :

  • ליישם את מדיניות האיכות .
  • להבהיר לכל עובד את אחריותו לאיכות .
  • להגדיר יעדי איכות ולפעול להשגתם

.

באחריות כל עובד/ת בחברה :

  • להבין את ציפיות הלקוחות ולפעול להגשמתן .
  • לבצע עבודה איכותית - לעמוד בלוחות זמני הביצוע .
  • ליזום שיפורים בתהליכי העבודה בחברה

.

מדיניות הבטיחות ובריאות בתעסוקה

בטיחות ובריאות עובדי החברה מוצבות כערך עליון בעיניי הנהלת החברה , בעלת חשיבות רבה ומהווה תרומה מרכזית בהצלחת החברה. שמירה על הבטיחות והבריאות בתעסוקה זהה בחשיבותה למטרות העסקיות של החברה. בטיחות ובריאות בתעסוקה מסייעת לשמירה וחיזוק יכולות הביצוע והגדלת המוטיבציה של העובדים, מבוססת על מניעה מראש של תאונות ופגיעה בבריאות העובדים על ידי זיהוי שיטתי של גורמי סיכון, הערכת סיכונים והפחתת סיכונים עד לרמה הקבילה. יישום בטיחות ובריאות בתעסוקה הינה חובה ניהולית, ועל כן ההנהלה מהווה מודל לחיקוי בעבור כלל עובדי החברה ונדרשת לבצע את חובותיה ומשימותיה במסירות רבה. ההנהלה, העובדים וקבלני המשנה יפעלו יחידיו להשגת המטרות והיעדים הנדרשים בבטיחות ובריאות בתעסוקה כפי שיוגדרו. חובות ההתנהגות של עובדי החברה חלים על קבלני המשנה המועסקים בחברה, והיא תילקח בחשבון בעת בחירת קבלני משנה. הארגון מחויב בדרישות כל דין, דרישות תקנים, חוקים והוראות הבטיחות והבריאות בתעסוקה הרלוונטיים הנהוגים במדינה ובקבוצת טי קיי העולמית והם חלק בלתי נפרד הנלקח בחשבון החל משלב התכנון המכני והמסחרי.


מימוש מדיניות הבטיחות והבריאות בתעסוקה תושג על ידי שימת דגש לפעולות הבאות:

  • מעורבות ההנהלה בהקצאת משאבים ,בסילוק מפגעים והפחתת סיכונים בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
  • שיתוף פעולה ומעורבות העובדים הם ערובה להצלחת השמירה על הבטיחות והבריאות התעסוקתית וזאת במסגרת וועדת בטיחות, הדרכות והכרת נהלי הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
  • מסירת מידע לעובדים על הסיכונים הנשקפים להם בעבודתם, תדריך והטמעה של הדרכים בהן ניתן למנוע אותם.
  • שיפור מתמיד בפעילויות הבטיחות והבריאות התעסוקתית .