Skip Navigation

קיימות
משילות וציות לחוקים ולתקנות


אנחנו מסתמכים על מבנים מוצקים של משילות, כולל מערכת לניהול ציות לחוקים ולתקנות, שמהווה מסגרת לתרבות הארגונית מבוססת-הערכים שלנו.

מה אנחנו עושים

קוד ההתנהלות ומערכת הציות שלנו, וכן הקו החם לדיווח על הפרות, נתמכים כולם על ידי קווי מדיניות פנימית ומספקים את המסגרת שנועדה להבטיח את הסטנדרטים הגבוהים ביותר באתיקה עסקית.

אתיקה עסקית

הערכים והעקרונות שלנו הם הבסיס לאופן שבו אנו מנהלים עסקים, וכן לאינטראקציות שלנו זה עם זה ועם אלה שאנו מנהלים אתם עסקים. TK Elevator שלנו קוד ההתנהלות מגדיר סטנדרטים ברורים כיצד עלינו להתנהג כעובדים אינדיווידואליים וכחברה. כל העובדים שלנו נדרשים לציית לקוד ההתנהלות, ומקבלים הדרכות שוטפות על הקוד הזה.

  • כחברה שחתמה על UN Global Compact, אנו תומכים ב-10 העקרונות של האמנה הזו.
  • זיהינו את יעדי הפיתוח בר-קיימא הרלוונטיים ביותר ופירטנו את תרומתנו עלו ESG שלנו.

ציות לחוקים ולתקנות

ציות – אחד ההיבטים החשובים של ניהול סיכונים – מהווה חלק אינטגרלי של פעילותנו. מערכת ניהול הציות המתקדמת שלנו מתמקדת בתחומים העיקריים של חוקי ההגבלים העסקיים, מניעת שחיתות, מניעת הלבנת הון, בקרות סחר חוץ והגנה על נתונים. בראש צוות הציות הגלובלי שלנו עומד מנהל הציות הראשי. מידע נוסף בנושא ציות לחוקים ולתקנות ב-TK Elevator ניתן למצוא כאן.

  • מערכת ניהול הציות שלנו משולבת עם מערכת ניהול הסיכונים של TK Elevator ועם מערכת הביקורת הפנימית (ICS) שלנו.
  • אנו מוודאים שציות לחוקים ולתקנות הוא חלק אינטגרלי של כל תהליך עסקי רלוונטי.
  • יש לנו קו חם מבוסס לדיווח על הפרות, וניתן להגיע אליו בדוא"ל, בטלפון, בדואר או על ידי פנייה ישירה למנהלי הציות שלנו. מידע נוסף בנושא ניתן למצוא כאן.

משילות בנושא הקיימות

נושאים הקשורים לקיימות נשלטים ע"י ועדת הקיימות/ESG, שבה חברים נציגי הדירקטוריון של TK Elevator וכן המנכ"לים ומנהלי התפעול הראשיים של היחידות העסקיות. בראש הוועדה עומד המנכ"ל עודאי ידב, והיא קובעת את הכיוון האסטרטגי הכולל של נושאי הקיימות בחברה. הוועדה מתכנסת אחת לרבעון כדי לקבל ולעקוב אחר החלטות הנוגעות לאסטרטגיה וליעדים של הקיימות.

  • המנכ"ל שלנו נושא באחריות הכוללת לנושאי הקיימות בחברה, ומחלקת ה-ESG המרכזית כפופה לו.
  • יש לנו גישה משולבת-פונקציות עסקיות להגדרת הכיוון האסטרטגי של נושאי הקיימות עבור הארגון כולו.

המחויבויות שלנו

  • יש לנו מדיניות של "אפס סובלנות" כלפי שחיתות והפרות של חוקי ההגבלים העסקיים.
  • TK Elevator חתומה על אמנת UN Global Compact, ומאשרת בכך את מחויבותנו לעקרונות האוניברסליים של אמנה זו.
  • אנו מטמיעים ב-TK Elevator תרבות ערכית בת-קיימא שבה אבני הפינה של פעולותינו הן אמינות, כנות, מיומנות ויושרה.