Skip Navigation

קיימות
ניהול שרשרת האספקה


במהלך שיתוף הפעולה שלנו עם הספקים שלנו, אמון ושקיפות הם המפתח להפחתת סיכוני שרשרת האספקה בתחום החברתי, המוסרי והסביבתי.

מה אנחנו עושים

יצרנו מערכת ביקורת קיימות ואנו עובדים באופן הדוק עם הספקים שלנו בכל פעם שהם מעוניינים להתקדם לכיוון קיימות.

קוד התנהלות הספק

אנו מצפים מהספקים שלנו לפעול על פי העקרונות של קוד התנהלות הספק. הוא כולל את העקרונות שלנו בנושא זכויות אדם, תנאי עבודה הוגנים, הגנה על הסביבה, שוחד ושחיתות, וכן התנהגות נוגדת-תחרות. הוא גם דורש מהספקים שלנו להתמקד ולמנוע סיכונים הקשורים-לאקלים.

 • אנחנו לוקחים בחשבון קריטריונים חברתיים, מוסריים וסביבתיים בכל החלטות הרכש שלנו.
 • TK Elevator פרסמה ב-2021 גרסה מעודכנת של קוד ההתנהלות לספקים שלה.
 • אנו מצפים מכל הספקים שלנו לדבוק בעקרונות המפורטים בתקנון ההתנהגות של הספקים.

מערכת ביקורת הקיימות

אנחנו מנהלים הערכה שנתית של הסיכונים הפוטנציאליים בשרשרת האספקה שלנו, בהקשר לציות בתחום החברתי, הסביבתי והמוסרי. בהסתמך על הבדיקה הזו, אנו בוחרים ספקים עבור מערכת ביקורת הקיימות שלנו. על פי תוצאות הביקורות האלה, אנחנו מסכימים עם הספקים שלנו על תוכנית פעולה מתקנת ועוקבים אחר יישומה.

 • מטרתנו היא להפחית את סיכוני שרשרת האספקה ולעודד קשרים רצופים עם הספקים שלנו באמצעות מציאת פתרונות – לא על ידי סיום הקשרים האלה.
 • ב-2020/2021 ניהלנו 20 ביקורות, ואנו מתכננים להכפיל את המאמץ הזה ב-2021/2022.

דיאלוג עם הספקים שלנו

TK Elevator מפתחת דיאלוג מתמשך עם הספקים שלה כדי לזהות הזדמנויות לשיפור הקשרים שלנו ולהציג תוצאות בהקשר למחויבויות שלנו בנושא הקיימות. אנחנו מארחים באופן סדיר "ימי ספקים" במפעלינו ברחבי העולם. אירועים אלה מקדמים אמון ושקיפות, ומעודדים הבנה משותפת של סדרי העדיפויות שלנו במהלך התקדמותנו.

 • שמירה על דיאלוג פתוח ורצוף עוזרת לנו לעמוד במחויבויותינו בנושא הקיימות.
 • טיפוח אמון ושקיפות עוזר לנו לשפר את הקשרים עם ספקינו ולהפחית את סיכוני שרשרת האספקה שלנו.
 • זכינו להכרה מצד CDP על היותנו "Supplier Engagement Leader 2021" הודות ליוזמה שלנו למדוד ולהפחית את הסיכונים הסביבתיים בשרשרת האספקה שלנו.

המחויבויות שלנו

 • אנחנו עוקבים מקרוב אחר הציות לקוד התנהלות הספקים שלנו באמצעות מערכת ביקורת קיימות הספקים שיצרנו.
 • אנחנו מפעילים מדיניות של "אפס סובלנות" כלפי שחיתות והפרות של חוקי ההגבלים העסקיים.
 • אנחנו משתדלים לשפר את הקשרים עם הספקים שלנו ואת יכולתנו לעמוד במחויבויותינו בנושא קיימות, זאת על ידי דיאלוג פתוח ומתמיד עם ספקים אלה.