Skip Navigation

Web kullancilari için kişisel veri korunmasi bilgilendirmesi

1. Hangi Bilgileriniz Toplanmaktadır?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizi işleriz, bunu yaparken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer geçerli veri koruma yasa ve yönetmeliklerinin gerekliliklerine uyduğumuzdan emin oluruz.

Aşağıda, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ve kişisel veri haklarınıza ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunmak istiyoruz.

2. Veri İşlemeden Kim Sorumludur ve Veri Sorumlusu Kimdir?

 • 2.1. Veri Sorumlusu:

  TK Asansör Sanayi ve Tic. A.Ş.’ dir.
  Dudullu OSB Mah. 2 Cd.
  TK Asansör Blok No:33
  34775 Ümraniye / İstanbul
  Türkiye

  Telefon: +90 216 571 37 00
  E-Mail: info.tr@tkelevator.com
 • 2.2. Şirketimizin Veri Koruma Görevlisi’ne aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz:

  TK Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Dudullu OSB Mah. 2 Cd.
  TK Asansör Blok No:33
  34775 Ümraniye / İstanbul
  Türkiye

  Email adresi: kvkk.tr@tkelevator.com

3. Kişisel Veri Koruma Bildirimi Kapsamı ve Değişiklikleri.

 • 3.1. Bu aydınlatma bildirimi yalnızca web sitemizin kullanımı için geçerlidir. Bağlantı sağladığımız diğer hizmet sağlayıcıların web siteleri için geçerli değildir. Üçüncü tarafların beyanları ve üçüncü tarafların yönergeleri için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu tür üçüncü tarafların gizlilik ve aydınlatma bildirim, politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi edinmenizi öneririz.
 • 3.2. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesiyle ilgili gelecekteki değişikliklere uygun olarak bu veri gizliliği kurallarını zaman zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız.


4. Hangi Verileri ve Veri Kategorilerini kullanıyoruz ve bunları nasıl elde ediyoruz?

Web sitemizde işlenen kişisel veriler aşağıdaki kaynaklardan toplanacaktır:

 • 4.1. Cihazlarınızdan, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sunucularımız standart olarak İnternet Protokolü (IP) adresini (İnternet kullanıldığında bir bilgisayara otomatik olarak atanan bir numara), web sitemize eriştiğiniz siteyi, bizden eriştiğiniz dosyaları, ziyaret tarihinizi ve tarayıcınızla ilgili genel bilgileri (sürüm ve tür) kaydeder.
 • 4.2. Kişiselleştirilmiş hizmetler almak için bir iletişim formu doldurduğunuzda veya kaydolduğunuzda doğrudan sizden, sizlerin beyanları ile. Bu tür durum için ayrıca kullanım amacı hakkında bilgilendirileceksiniz ve gerekirse onayınız alacağız.
 • 4.3. Çerezlerden, web sitemizi ziyaret ettiğinizde çerez tanımlayıcıları, cihazlarınız tarafından sağlanan çevrimiçi tanımlayıcılarınızla ilişkilendirilir ve bu durumlarda, kullanım amacı hakkında bilgilendirileceksiniz ve gerekirse çerezlerin cihazlarınıza yüklenmesi için onayınız ayrıca istenecektir. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edin.


5. Kişisel Verileriniz Hangi Amaç ile ve Hangi Yasal Dayanak ile İşlenmektedir?

Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • 5.1. Güvenlik Amaçlı.
  Cihazlarınızdan toplanan bilgiler (bkz. madde 4.1), web sunucusunun kararlılığını ve güvenliğini sağlamak ve web sitemizi size göstermek için işlenir (örn. telefonunuz, dizüstü bilgisayarınız veya başka bir cihaz). Bu veriler, istatistiksel amaçlar için yalnızca anonimleştirilmiş biçimde analiz edilebilir.
 • 5.2. Ürün ve Hizmet talepleri.
  İletişim formları veya web sitemizde verilen iletişim adresleri aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde, sorularınıza yanıt vermek ve gerekirse sizinle iletişime geçmek de dahil olmak üzere talebinizi yerine getirmek için kişisel verilerinizi işleriz. İşlenen kişisel veriler, bize sağlamaya karar verdiğiniz ve/veya iletişim formlarında talep edilen veriler ile olacaktır: ör. ad, soyad, e-posta, sokak, posta kodu, kasaba/şehir, telefon numarası ve talebinizin içeriği.
 • 5.3. Medya.
  Basın bilgileri için ülkenizin/bölgenizin sözcüsüyle iletişime geçtiğinizde, talebinize yanıt vermek için kişisel verileriniz işlenecektir. İşlenen kişisel veriler, ad, soyadı ve e-posta adresi dahil olmak üzere sözcüye gönüllü olarak sağladığınız veriler olacaktır.
 • 5.4. Şikayetler.
  Ürünlerimizden veya hizmetlerimizden biriyle ilgili bir şikayette bulunurken, şikayetinize yanıt vermek ve şikayetinizi yönetmek için kişisel verileriniz işlenecektir. Kişisel veri süreci, şikayetinizi gönderirken bize sağlamaya karar verdiğiniz veriler olacaktır: örneğin, ad, soyad, e-posta, sokak, posta kodu, kasaba/şehir, ülke, telefon numarası ve şikayetinizin içeriği.
 • 5.5. Kariyer.
  Belirli bir işe başvurmak veya bize talep edilmemiş bir başvuru göndermek için kariyer bölümümüzü ziyaret ettiğinizde, açık pozisyonlarımızdaki başvurunuzu yönetmek ve/veya deneyiminize göre iş teklifleri bulmak için kişisel verileriniz işlenecektir. İşlenen kişisel veriler, bize sağlamaya karar verdiğiniz ve/veya iş teklifinde talep ettiğiniz veriler olacaktır: örneğin, ad, soyad, e-posta, sokak, posta kodu, kasaba/şehir, ülke, telefon numarası, iş deneyimi, maaş beklentisi, ön yazı, özgeçmişler ve başvurunuza eklemeye karar verdiğiniz diğer bilgiler.
 • 5.6. Raporlar.
  Bir rapor gönderirken verdiğiniz kişisel bilgiler (isim, iletişim bilgileri, bildirilen gerçekler vb.) raporu işlemek için kullanılacaktır (vakanın soruşturulması ve müteakip soruşturma ve gerekirse yetkililere rapor verilmesi dahil).

Yasal Dayanak:

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz üzerinizde yasal etkileri olabilecek veya sizi benzer şekilde önemli ölçüde etkileyebilecek otomatik bireysel karar verme süreçleri, bu web sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak gerçekleşmez.

6. Kişisel Verileriniz Kimler ile Paylaşıyoruz?

 • 6.1. Yasal olarak açıklaması zorunlu olmadıkça, web sitemizde işlenen bilgiler Şirketimiz bünyesinde yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için ihtiyaç duyan kişi ve departmanlar (örn. işe alım departmanı, satış departmanı, pazarlama departmanı vb.) tarafından işlenecektir.
 • 6.2. Şirketler grubumuz içinde, verilerinizin bir kısmı, Grubun bağlı şirketleri için merkezi veri işleme görevleri (ör. merkezi BT uygulamaları) gerçekleştirmeleri durumunda Grup içindeki belirli konumlara (Kurumsal/iş alanı/grup şirketleri) aktarılır. Kişisel verilerin TK Elevator Group' a aktarılması, TK Elevator Group' un meşru menfaati kapsamında gerçekleştirilir. TK-Elevator grubu, Türkiye dışında teşebbüsler kurmuştur, bu nedenle verileriniz Türkiye dışına aktarılabilir, bu tür veri aktarımları için ilgili kişi rızaları 6698 Sayılı Kanun’ nun öngördüğü şekilde temin edilmektedir.

7. İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve Hak Arama Yöntemleriniz Nelerdir?

 • 7.1. İlgili Kişinin Hakları

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  • a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,
  • h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 • 7.2. İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

  Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

  • 1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
  • 2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
  • 3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
  • 4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
  • 5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.
  • 6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

 • 7.3 Başvuru Yöntemleri

  Başvuru sahibi şahsen şirketimiz kvkk.tr@tkelevator.com adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.