Skip Navigation

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Genel Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

TK Asansör Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“TK Elevator” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, TK Elevator tarafından sunulan hizmet ve ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;

  • Şirketimizi ve fabrikamızı ziyaret etmeniz halinde kimlik ve iletişim verileriniz ile araç plakanız ve fiziksel mekan güvenliği veriniz fiziksel mekân güvenliğinin temini ile TK Elevator politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi,
  • Internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz ile işyerlerimizde ücretsiz kablosuz ağ bağlantımızı kullanmanız halinde kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, TK Elevator politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

,amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir.

Bu hususlara ek olarak, TK Elevator’un ürün ve hizmetlerinden yararlanan müşterilerin, taşeronların, tedarikçilerin, iş ortaklarının, hizmet alınan danışman firmaların çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkisinin kimlik, iletişim, finansal, hukuki işlem verileri sözleşme süreçlerinin, iş sürekliliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, finans ve muhasebe işlerinin, mal/hizmet satın alım, mal/hizmet satış süreçlerinin, denetim/etik faaliyetlerinin, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuata ve TK Elevator politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bunlarla birlikte ayrıca,

  • Müşterilerimiz/müşterilerimizin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde

müşteri işlem, görsel/işitsel, ile tarafımıza iletmeniz halinde sağlık verileriniz mal/hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, talep edilmesi halinde seyahatlerin planlanması, otel ve uçak rezervasyonlarının ve vize başvurularının yapılması dahil olmak üzere seyahat organizasyonlarının yapılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

  • Taşeronlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, hizmet alınan danışman firmaların çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi

kimlik, iletişim, finans, özlük, hukuki işlem verileriniz ile sizin veya işvereniniz tarafından iletilmesi halinde sağlık, adli sicil kaydı verileriniz görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ile iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile de işlenebilmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, denetçilere, danışmanlara, sigorta şirketlerine, hukuk bürolarına, bankalara, acentelere, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan firmalara, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu TK Elevator şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin yurt dışında bulunan grup şirketlerine, yurt içi ve yurt dışında bulunan bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; sözleşmenin ifası, hakkın tesisi, kullanılması veya kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, işvereniniz tarafından veya tarafınızca doğrudan elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar aracılığıyla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, https://www.tkelevator.com/tr-tr/ linkindeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Dudullu OSB Mah. 2 Cd. TK Asansör Blok No:33 34775 Ümraniye | İstanbul adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden kvkk.tr@tkelevator.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi https://www.tkelevator.com/tr-tr/ adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.