Skip Navigation

Kontakta oss

TK Elevator Sweden ab

Storsätragränd 12

127 39 Skärholmen


+46 (0) 8 449 22 50

info.tkese@tkelevator.com

‹‹‹

Offertförfrågen

Offertförfrågen

This field is required

Vilka produkter är du intresserad av?

Hissar
Rulltrappor
Rullband
Postnummer
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

‹‹‹

24/7 Service - Behöver du hjälp?

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Felanmälan: +46 (0) 200 - 88 78 78

Please enter a valid zip code
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

Offertförfrågen

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Offertförfrågen

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

Inlämning av en rapport

Som en av de globala marknads- och innovationsledarna strävar vi på TK Elevator efter att agera på ett föredömligt sätt, särskilt i våra affärsrelationer. Vi lever upp till vår princip "Var ärlig och transparent". TK Elevators anställda och andra tredje parter som påverkas av våra handlingar kan alltid uttrycka sin oro. "Speaking up" är en integrerad del av vår kultur och uppskattas alltid.

Vi uppmuntrar dig att aktivt bidra till vår efterlevnadskultur. Det är därför vi har skapat tillförlitliga rapporteringskanaler. De hjälper oss att se till att alla potentiella oegentligheter kan rapporteras, utredas grundligt och lösas.

TK Elevator Ethics Line är öppen för alla anställda, men även för kunder, leverantörer, affärspartners och andra tredje parter. Vi garanterar varje person som rapporterar incidenter i god tro största möjliga skydd av hans/hennes identitet. Under sina utredningar kommer TK Elevator också att sträva efter att skydda de legitima intressena hos andra personer som påverkas av en rapport. Att tillfoga en annan person en misstanke kan få allvarliga konsekvenser för den personen. Vid medvetet och avsiktligt falsk rapportering kan detta också få negativa konsekvenser för den person som lämnar informationen.

Inkommande rapporter granskas noggrant och behandlas av TK Elevator Compliance Investigation Team. Här hittar du de detaljerade reglerna för vår klagomålsmekanism/klagomålsförfarande.

TK Elevator Ethics Line innehåller följande rapporteringskanaler:

1. Tillsynsmyndigheter, kontaktpunkter i företaget eller compliance manager

I linje med det åtagande om ärlighet och öppenhet som återspeglas i våra gemensamma TKE-principer uppmuntrar vi dig, som TK-anställd, att först ta upp dina problem med din chef. Om du inte är en TKE-anställd kan du först kontakta din kontaktperson i respektive koncernbolag. Naturligtvis kan du också vända dig direkt till den Compliance Manager som är ansvarig för din organisation. Vanligtvis är detta den chef som ansvarar för ekonomi (t.ex. CFO). Om du är osäker på namnet på din Compliance Manager, vänligen kontakta investigations@tkelevator.com. Du kommer att få rätt kontaktperson inom rimlig tid.

På TKE värdesätter och respekterar vi alla som säger vad de tycker. Våra ledare och Compliance Managers ser till att du blir hörd och att de har en öppen dörr för alla som vill ta upp sina problem. Om din chef, kontaktperson i respektive koncernbolag och/eller Compliance Manager inte kan åtgärda situationen, kommer han eller hon att vidarebefordra din efterlevnadsrelaterade rapport till Compliance Investigations Team eller, om din rapport inte är efterlevnadsrelaterad, till den ansvariga andra avdelningen, såvida du inte motsätter dig vidarebefordran.

2. Centrala rapporteringskanaler

Om du känner dig mer bekväm med att rapportera dina problem direkt till vårt globala Compliance Investigations Team, är du välkommen att använda något av följande rapporteringsalternativ:

Webbaserad kommunikationsplattform

Med vår webbaserade kommunikationsplattform kan du skicka in rapporter till vårt Compliance Investigations Team på Global Business Support Center i Düsseldorf/Tyskland. Det är möjligt att ladda upp relevanta dokument och hålla kontakten via en brevlåda som har skapats enbart för dig. All kommunikation är konfidentiell och skyddad.

Du kan skicka din rapport till följande e-postadress: https://tke-wb.compliancesolutions.com/

eller genom att skanna QR-koden nedan:

E-Mail

Du kan skicka din rapport till följande e-postadress: investigations@tkelevator.com

Endast vi, Compliance Investigations Team, har tillgång till inkommande e-postmeddelanden för att säkerställa konfidentialitet.

Hotline

Om du vill lämna en rapport per telefon kan du ringa vår hotline (röstbrevlåda eller, i USA, telefonist) på följande telefonnummer:

Tyska: + 49 711 95339978
Engelska (Tyskland): + 49 711 95339979
Engelska (USA): + 1 (844) 9704154
Kinesiska (Kina): + 86 21 60314571
Engelska (Japan): + 81 50 58653061
Portugisiska (Brasilien): + 55 11 31817795
Spanska (Colombia): + 57 1 3810670


Postinlämning och personlig inlämning

Om du vill skicka in din rapport per post eller personligen kan du kontakta vårt Compliance Investigations Team direkt:

TK Elevator GmbH
TKE/LCL-CPL-INV
E-Plus-Strasse 1
40472 Duesseldorf

Oavsett vilken rapporteringskanal du väljer kan du också lämna in rapporter anonymt. Om du gör det kommer vi dock inte att kunna kontakta dig för ytterligare frågor eller ge dig feedback om vår utredning. Vi skulle därför uppskatta om du kunde lämna dina kontaktuppgifter.

Compliance Officer

Om du arbetar för TK Elevator kan du också kontakta din Compliance Officer. En detaljerad lista över kontaktpersoner finns på intranätet.

Var så säker: Alla meddelanden, oavsett vilken rapporteringskanal du väljer, kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet.

Rapportering till externa parter

Vi ber dig vänligen att meddela all information via de kanaler som nämns ovan så att vi kan undersöka och lösa eventuella problem på ett korrekt sätt. Naturligtvis är du också fri att lämna rapporter till berörda myndigheter.

Rapportens innehåll

Vår TK Elevator Ethics Line kan användas för att rapportera problem eller potentiella överträdelser oberoende av den specifika frågan i fråga, oavsett om det gäller våra grundläggande efterlevnadsfrågor som korruption, antitrust, penningtvätt, handelskontroll och dataskydd eller bedrägeri eller något annat ämne från vår uppförandekod.

Tveka inte heller att rapportera potentiella hälso- och säkerhets- eller HR-relaterade överträdelser. Detta inkluderar överträdelser av grundläggande arbetsnormer eller mänskliga rättigheter som sker inom vår egen organisation eller vår leveranskedja, t.ex. barn- eller slavarbete, ojämlik behandling, trakasserier eller diskriminering, överträdelser av lagar om arbetstid och minimilön och överträdelser av tillämpliga miljölagar.

Alla rapporter kommer att behandlas konfidentiellt. Om din rapport inte har något efterlevnadsrelaterat innehåll vidarebefordrar vi den till den ansvariga avdelningen för behandling, med bibehållen sekretess.

Du kan bidra till en snabb granskning och behandling av din rapport om du lämnar in din rapport så konkret, detaljerat och snabbt som möjligt. När du skickar in din rapport kan du använda följande fråga som vägledning: "Vem gjorde vad, när, var och hur?"

 • Vem eller vilka?
  • Ange exakt information om den eller de personer som berörs. Tänk på att vi kanske inte känner till alla avdelningar och funktioner i hela världen. Skriv ut namnen i sin helhet och ange vilken avdelning, funktion och vilket företag som är knutet till personen.
 • Vad och hur?
  • Ge så exakt information som möjligt om den rapporterade händelsen och beteendet: Förklara dina observationer så fullständigt som möjligt. Beskriv helst händelsen kronologiskt och ladda upp dokument - om sådana finns - som stöder din rapport. Beskriv det rapporterade beteendet hos den eller de personer som var inblandade i händelsen så exakt som möjligt.
 • Var?
  • Beskriv platsen för händelsen/beteendet så noggrant som möjligt, inklusive namnet på affärsenheten, företaget och filialkontoret.
 • När?
  • Vänligen beskriv när den rapporterade incidenten/beteendet ägde rum, om den fortfarande pågår eller redan har avslutats.
  • För att vi ska kunna klargöra och åtgärda missförhållanden omedelbart ber vi dig att skicka in din rapport omedelbart efter dina observationer.

Skydd av visselblåsare

Skyddet av visselblåsare som agerar i god tro är vår högsta prioritet. Rapporter har inga negativa juridiska eller faktiska konsekvenser som påverkas av TK Elevator. Din identitet kommer att skyddas under en intern utredning efter bästa förmåga och enligt lagens krav. I händelse av en officiell utredning kan vi vara skyldiga att avslöja din identitet för myndigheterna. Om så är fallet kommer vi att informera dig i förväg.

Vi ber dig att hantera inlämnandet av eventuella rapporter med respekt och ansvar. Tänk på att utredningar kan få yrkesmässiga och personliga konsekvenser för den eller de personer som berörs. Ett fall av en medveten och avsiktlig falsk rapportering kan få negativa konsekvenser för den person som tillhandahåller informationen.