Skip Navigation
miljö

Miljö


Gör verklighet av hållbarhet

På TK Elevator är vårt åtagande att minska miljöavtrycket från våra produkter och processer fast förankrat i vår kultur och vårt synsätt. Det är faktiskt kärnan i vår strategi för hållbarhet.

Kravet på energieffektivitet

miljö

Den urbana befolkningsökningen går inte att stoppa, vilket innebär att tillgången till utrymme och resurser blir allt knappare. För att komma till rätta med detta och bevara grönområden blir stadsområdena ofta allt mer tätbefolkade och det byggs mer på höjden. Därför måste byggnaderna leverera större effektivitet och komfort än någonsin tidigare.

Den globala efterfrågan på energi kommer att öka med 20–35 % under de kommande 15 åren och städerna kommer att svara för två tredjedelar av denna ökning (se även: Urban Hub). I urbana miljöer är byggnader de största energiförbrukarna. Våra innovativa tekniker och moderniseringspaket hjälper er att minska energiförbrukningen.

Hissar: förbättrar byggnadernas energieffektivitet

Ny teknik som vår TWIN-hiss – två korgar som är oberoende av varandra i samma schakt – kan minska energiförbrukningen med upp till 27 % och minska effektbehoven med 50 % och öka det användbara golvutrymmet med ända upp till 30 %.

Hissar kan också bidra till byggnadens självförsörjning. I det nya One World Trade Center i New York alstrar våra hissars regenerativa drift tillräckligt med energi för all belysning i byggnaden. Renovering av äldre hissar kan minska energiförbrukningen med upp till 70 % och förlänga livslängden för en hiss med 25 år.

”Dagens energislösande byggnader är ett jätteproblem för vårt ökande energibehov. De beslut vi fattar idag påverkar städernas framtid. Det är oerhört viktigt att den urbana utvecklingen fortsätter att blicka framåt och fokuserar på hållbarhet – för framtida generationers skull. Expertkunskaperna och produkterna finns redan. Den enda utmaningen är att uppgradera vårt byggnadsbestånd snabbare.”

PeterWalker, vd, TK Elevator Se även Urban Hub

Integrerar hållbarhet i våra produkters livscykel

Hissens livscykel – miljö
Produktionsfasen följt av användningsfasen har den största påverkan av de olika påverkanskategorierna.

Vidare är skrotningsfasen, som är den tredje viktigaste fasen i hissens livscykel, mycket miljövänlig tack vare att stålkomponenterna återvinns.

Transport, installation och underhåll är mindre viktiga faser i hissens livscykel.

Vi strävar efter att göra städerna till bättre platser att bo i genom att göra våra system för passagerartransport mer hållbara under hela sin livscykel. Vi integrerar hållbarhet i vår kärnverksamhet genom att investera i kundlösningar som stöder miljöcertifiering av byggnader som LEED och BREEAM.

Vi hjälper till att revolutionera branschen med innovativa lösningar som MAX, TWIN, MULTI och mycket annat. De gör att hissarna kräver mindre energi, utrymme, resurser och underhåll och gör byggnaderna smartare och effektivare.

Produktutveckling

Våra forsknings- och utvecklingsteam är stolta över att utforma grönare produkter och främja starka partnerskap för innovation. Dessa aktiviteter vägleds av livscykelanalyser (LCA) som bygger på standarden ISO 14044. Vissa av våra produkter som iwalk är även ISO 14006-certifierade, en ekodesignstandard som säkerställer att vi tar hänsyn till miljöaspekter under hela designprocessen.

Globalt erkända LCA:er gör att vi kan mäta och förbättra våra produkters miljöprestanda under hela deras livscykel.

Genom att följa riktlinjerna i följande certifieringsprogram för hållbara byggnader kan vi minimera våra produkters miljöpåverkan och förbättra byggnadens miljöavtryck:

 • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
 • Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM)

Dessa program stöder hållbara byggnader genom att främja lägre energiförbrukning, skapa miljöer som gynnar hälsa och välmående och minska miljöpåverkan under byggnadens totala livscykel. De hjälper oss också att göra vår del för att en framtid där nettoenergi noll blir verklighet.

Våra system för passagerartransport är för närvarande installerade i 1 000 LEED-certifierade byggnader. 2015 blev vår anläggning i Middleton, Tennesse, den första hisstillverkningsanläggningen i världen som fick LEED-guldcertifiering för ”Existing Buildings: Operations and Maintenance” (befintliga byggnader: drift och underhåll). Kontinuerliga förbättringar av resurseffektiviteten och miljöpåverkan ledde till att den 50 år gamla anläggningen belönades med denna utmärkelse.

”Vi kommer i framtiden se fler och fler byggnader som siktar på en standard som till och med är högre än LEED.”

Monica Miller, chef för hållbar design och LEED Accredited Professional (AP), TK Elevator

Nedladdnings

 • Green Building certificates - LEED

  Our contribution to Green Building certificates - LEED

 • Green Building certificates - BREEAM

  Our contribution to Green Building certificates - BREEAM

 • Our contribution to Green Building certificates - DGNB

 • Q&M policy

  Our Q&M policy

Minska våra operativa utsläpp

Vi gör också stora framsteg när det gäller att minska våra operativa utsläpp. På våra anläggningar innebär detta:

 • Minskade utsläpp av CO2
 • Minskad vattenförbrukning
 • Ökad energieffektivitet
 • Förbättrad avfallshantering

Implementering av ISO 14001

Miljöledningssystemet ISO 14001 är den standard som vägleder våra insatser på miljöområdet. Denna internationella standard täcker in alla relevanta miljöaspekter, från minskning av mängden avloppsvatten, avfall och utsläpp till den miljömässiga effekt som våra produkter har både när de används och när de kasseras. Vi har haft som mål att implementera ISO 14001 vid alla miljömässigt relevanta tillverkningsenheter senast budgetåret 2019/2020, och detta mål har vi redan uppnått. Idag är mer än 90 % av tkE-tillverkningsenheterna certifierade enligt ISO 14001.

Implementering av ISO 50001

Vi använder den ambitiösa energiledningsstandarden ISO 50001 för att driva fram förbättringar på energiområdet. Vi har redan uppnått det inledande målet att implementera ISO 50001 vid alla energirelevanta aktiviteter, det vill säga stationära aktiviteter (förutom vår fordonspark) med en årlig energiförbrukning över 10 GWh. Idag är mer än en tredjedel av tkE-tillverkningsenheterna certifierade enligt ISO 50001.

Genom att systematiskt hushålla med energin som används vid våra produktions- och serviceprocesser kan vi göra goda framsteg mot vårt mål. Modernisering av anläggningskomponenter, installation av högeffektiv belysning och optimering av fordonsparkens bränslekonsumtion är nyckelfaktorer för energi- och resurseffektiviteten i vår verksamhet.

Ledande ingenjörsexpertis – miljö

Effektivitetsmål för hela koncernen

TK Elevator har satt upp målet att uppnå energieffektivitetsvinster över 70 gigawattimmar (GWh) under budgetåret 2021/2022. Detta motsvarar den genomsnittliga årliga energiförbrukningen i 14 000 fyrapersonshushåll. Under 2017/2018 rapporterade TK Elevator energieffektivitetsvinster på 9,5 GWh.