Skip Navigation

Udržitelnost


Řízení dodavatelského řetězce


Klíčem ke snížení sociálních, etických a environmentálních rizik uvnitř dodavatelského řetězce jsou při spolupráci s našimi dodavateli důvěra a transparentnost.

Co děláme

Zavedli jsme systém auditu udržitelnosti a úzce spolupracujeme s našimi dodavateli, kdykoli chtějí pokročit na cestě k udržitelnosti.

Kodex chování pro dodavatele

Od dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat zásady stanovené v našem kodexu chování pro dodavatele. Ten zahrnuje naše zásady týkající se lidských práv, spravedlivých pracovních podmínek, ochrany životního prostředí, úplatkářství a korupce, jakož i protisoutěžního chování. Vyžaduje také, aby dodavatelé brali v úvahu rizika související s klimatem a vyhýbali se jim.

 • Při všech rozhodnutích spojených s nákupem zohledňujeme sociální, etická a environmentální kritéria.
 • Společnost TK Elevator vydala v roce 2021 aktualizovanou verzi svého kodexu chování pro dodavatele.
 • Od všech našich dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat zásady stanovené v kodexu chování pro dodavatele.

Systém auditu udržitelnosti

V našem dodavatelském řetězci každoročně vyhodnocujeme potenciální rizika, která se týkají dodržování sociálních, environmentálních a etických předpisů. Podle této analýzy vybíráme dodavatele pro systém auditu udržitelnosti. Na základě výsledků těchto auditů s našimi dodavateli domluvíme plán nápravných opatření a sledujeme jeho plnění.

 • Naším cílem je snižovat rizika dodavatelského řetězce a zároveň podporovat dlouhodobé vztahy s dodavateli tím, že namísto ukončování těchto vztahů hledáme řešení.
 • V období 2020/2021 jsme provedli 20 auditů. V letech 2021/2022 plánujeme toto úsilí zdvojnásobit.

Dialog s dodavateli

S našimi dodavateli neustále komunikujeme. Cílem těchto dialogů je identifikovat příležitosti ke zlepšení našich vztahů a plnit naše závazky v oblasti udržitelnosti. V našich provozovnách po celém světě pravidelně pořádáme takzvané „dny dodavatelů“. Tyto akce prohlubují důvěru a transparentnost. Zároveň nám pomáhají společně si ujasnit priority pro další postup.

 • Průběžný a otevřený dialog nám pomáhá plnit naše závazky v oblasti udržitelnosti.
 • Prohlubování důvěry a transparentnosti přispívá ke zlepšování vztahů a snižuje rizika uvnitř dodavatelského řetězce.
 • V rámci CDP jsme získali uznání „Lídr v angažovanosti dodavatelů 2021“. Toto ocenění jsme si vysloužili za přijetí opatření k měření a snižování environmentálních rizik uvnitř našeho dodavatelského řetězce.

Naše závazky

 • Systém auditu udržitelnosti nám pomáhá monitorovat, zda dodavatelé dodržují náš kodex chování.
 • Vůči korupci a porušování antimonopolních zákonů uplatňujeme zásady „nulové tolerance“.
 • Naším cílem je zlepšit vztahy a naši schopnost plnit závazky v oblasti udržitelnosti prostřednictvím nepřetržitého a otevřeného dialogu s dodavateli.