Skip Navigation

Zrównoważony rozwój
Zarządzanie i zgodność z przepisami


Opieramy się na solidnych strukturach zarządzania, w tym na systemie zarządzania zgodnością, które stanowią podstawę naszej kultury organizacyjnej opartej na wartościach.

Czym się zajmujemy

Nasz Kodeks postępowania, System zarządzania zgodnością z przepisami oraz infolinia do zgłaszania nieprawidłowości, wspierane przez różne polityki wewnętrzne, stanowią podstawy dla zapewnienia najwyższych standardów w zakresie etyki w biznesie.

Etyka w biznesie

Nasze wartości i zasady stanowią fundament sposobu prowadzenia działalności, a także wzajemnych relacji między naszymi pracownikami i osobami, z którymi prowadzimy interesy. Kodeks postępowania firmy TK Elevator Kodeks postępowania określa jasne standardy, według których zachowujemy się jako poszczególni pracownicy i jako firma. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania naszego Kodeksu postępowania i regularnie uczestniczą w szkoleniach z jego zakresu.

  • Jako sygnatariusze inicjatywy ONZ Global Compact popieramy jej 10 zasad.
  • Określiliśmy najistotniejsze cele zrównoważonego rozwoju i przedstawiliśmy nasz wkład w ich realizację w broszurze dotyczącej ESG.

Zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami, czyli kluczowy aspekt zarządzania ryzykiem, jest integralną częścią naszej działalności. Nasz nowoczesny System zarządzania zgodnością z przepisami koncentruje się na kluczowych obszarach prawa antymonopolowego, zapobiegania korupcji, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, kontroli handlu zagranicznego i ochrony danych. Nasz globalny zespół ds. zgodności z przepisami jest kierowany przez dyrektora ds. zgodności z przepisami. Więcej informacji na temat zgodności z przepisami w firmie TK Elevator można znaleźć tutaj.

  • Nasz System zarządzania zgodnością z przepisami jest powiązany z systemem zarządzania ryzykiem firmy TK Elevator oraz Systemem kontroli wewnętrznej (ICS).
  • Zapewniamy, że zgodność z przepisami jest integralną częścią każdego istotnego procesu biznesowego.
  • Mamy dobrze działającą infolinię do zgłaszania nieprawidłowości, z którą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty lub bezpośrednio poprzez naszych pracowników działu ds. zgodności z przepisami. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem kieruje Komitet ds. zrównoważonego rozwoju (ESG), w skład którego wchodzą członkowie zarządu firmy TK Elevator oraz dyrektorzy generalni i dyrektorzy operacyjni jednostek organizacyjnych. Komitetowi przewodniczy Dyrektor generalny Uday Yadav, który wyznacza ogólny kierunek strategiczny w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komitet spotyka się raz na kwartał, aby podejmować i monitorować decyzje dotyczące strategii i celów zrównoważonego rozwoju.

  • Nasz Dyrektor generalny ponosi ogólną odpowiedzialność za kwestie zrównoważonego rozwoju, a centralny dział ESG podlega bezpośrednio jemu.
  • W całej organizacji stosujemy przekrojowe podejście do wyznaczania strategicznego kierunku działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nasze zobowiązania

  • Stosujemy politykę „zerowej tolerancji” dla korupcji i naruszeń przepisów antymonopolowych.
  • Firma TK Elevator jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact potwierdzającej nasze zaangażowanie w przestrzeganie jej uniwersalnych zasad.
  • W TK Elevator wdrażamy zrównoważoną kulturę wartości, w której rzetelność, uczciwość, wiarygodność i uczciwość są podstawą naszych działań.