Skip Navigation
Sikkerhet

Sikkerhet


Sikkerhet 

Når det handler om trafikanter, er sikkerheten vårt første bud. Med et omfattende sikkerhetssystem sørger vi for at brukerne av våre rulletrapper og rullefortau kommer trygt og behagelig frem, dag etter dag. 

Sokkelbørster

Sokkelbørster inngår i EN 115 og alle våre rulletrapper er som standard utstyrt med fabrikkmonterte sokkelbørster

Fallsikringer

Statens Bygningstekniske Etat har i temaveiledningen til HO-2/2008 kommet med følgende anbefalinger vedrørende stor fallhøyde fra rulletrappens/rullefortauets balustrade. "Når rulletrapp er plassert slik at fallhøyden fra trappens balustrade/håndlist er stor, må muligheten for fall fra balustraden/håndlisten forebygges. Slik sikring (forebyggende tiltak) anses alltid nødvendig når den vertikale fallhøyden overstiger 3 m." Som opsjon ved leveranse av nye anlegg har fabrikken utformet to standard fallsikringer i herdet glass som fullengde eller 60 % løsning ved nedre nivå.

Fallsikringer kan være integrerte utenpåliggende glassvegger som bygger 25-30 cm over og 50 cm fremfor håndlistene.

Horisontalutløp

Alternativt:
Målt fra balustradeenden to ganger rulletrappens bredde "x", men minst 2000 mm lengde.

Køområder

EN 115:
Det skal planlegges køområder for på- og avstigning på rulletrapper. Målt fra balustrade- enden skal køområdene tilsvare rulletrappens bredde ”x” og ha en dybde på minst 2500 . For rullefortau skal køområdene være romsligere når bagasje- og handlevogner transporteres.

Alternativt:
Målt fra balustradeenden to ganger rulletrappens bredde "x", men minst 2000 mm lengde.

Sikkerhetsavstander / avvisere

EN 115:
Avstanden mellom håndlistens ytterkant og permanent slett vegg skal være minst 80 mm og må overholdes minst 2100 mm ovenfor trinn- eller palettbåndet i hele anleggets lengde. Hvis sikkerhetsavstanden målt fra c/c håndlist på 500 mm underskrides, kreves dispensasjon og ekstra avvisere ved dekkegjennomganger eller kryssningspunkter for å utelukke at personer klemmes fast. Sikkerhetsavstanden får ikke under noen omstendigheter være mindre enn 300 mm. For å definere behovet for avvisere trengs detaljerte opplysninger (f eks. byggetegninger) om rulletrappens omgivelser i ordrebeskivelsen.

Sidebalustrader

EN 115:
Ekstra sidebalustrader eller gelender skal forhindre at personer kan klatre opp på eller henge på utsiden av balustradene.

Mellombalustrader

EN 115:
For rulletrapper eller rullefortau som ligger ved siden av hverandre med en avstand på mer enn 120 mm mellom balustradene er en mellombalustrade påkrevd.

Fri hodehøyde

EN 115:
Minste fri høyde over trinn- eller palettbåndet skal være 2,30 m

Belysning

EN 115:
Trinn- og palettbånd skal ha tilstrekkelig belysning, dvs at lysstyrken må være minst 50 Lux i av og påstigningsområdene. TKE Rulletrapper a/s tilbyr forskjellige belysningsvarianter som opsjoner:

Kamplatebelysning

Balustradebelysning

Sokkelbåndbelysning

Trinnspaltbelysning

Trafikkbelysning

Sperrstolper

Avsperring

Det skal alltid benyttes sperremateriell ifbm. arbeider i rulletrapper og rullende fortau.Sperremateriellet monteres for å forhindre uønsket tilkomst og benyttelse av anleggene. Dessverre forekommer det at sperremateriell flyttes og forseres av publikum. Dette medfører en sikkerhetsrisiko og kan føre til fatale ulykker. Ihht. EN115 (sikkerhetsregler for rulletrapper og rullende fotau) er eieren av rulletrapp anlegget ansvarlig for at nødvendig sperremateriell alltid er tilgjengelig.

hht. standard EN115 - 7.2.1.2.3 under service, reparasjon, inspeksjon og lignende arbeid skal tilgang til rulletrapp eller rullende fortau være avstengt med sperremateriell for uautoriserte personer.