Skip Navigation

Vi bygger på robuste styringsstrukturer, inkludert et samsvarshåndteringssystem, som fungerer som et rammeverk for vår verdibaserte bedriftskultur.

Hva vi gjør

Våre etiske retningslinjer, vårt samsvarshåndteringssystem og en varslingshotline, støttet av ulike interne retningslinjer, gir tilsammen rammeverket for å sikre de høyeste standardene innen forretningsetikk.

Forretningsetikk

Våre verdier og prinsipper danner grunnlaget for hvordan vi gjør forretninger så vel som for hvordan vi samhandler med hverandre og menneskene vi gjør forretninger med. TK Elevator Etiske retningslinjer definerer klare standarder for hvordan vi opptrer som individuelle ansatte og som selskap. Alle våre ansatte er pålagt å overholde de etiske retningslinjene våre og mottar regelmessig opplæring for å lære dette.

  • Som underskriver for FNs Global Compact støtter vi de ti prinsippene som denne inneholder.
  • Vi har identifisert de mest relevante bærekraftsmålene og skissert vårt bidrag i ESG-brosjyren vår.

Samsvar

Samsvar – et sentralt aspekt ved risikostyring – er en integrert del av virksomheten vår. Vårt state-of-the-art samsvarshåndteringssystem er fokusert på nøkkelområdene antitrustlovgivning, korrupsjonsforebygging, bekjempelse av hvitvasking, kontroll av utenrikshandel og databeskyttelse. Vårt globale samsvarsteam ledes av en leder for samsvar. Mer informasjon om samsvar hos TK Elevator finner du her.

  • Vårt samsvarhåndteringssystem er sammenkoblet med TK Elevators risikostyringssystem og interne kontrollsystem (ICS).
  • Vi sikrer at samsvar er en integrert del av alle relevante forretningsprosesser.
  • Vi har en veletablert varslingslinje som kan nås via e-post, telefon, post eller ved å kontakte våre samsvarsledere direkte. Du finner mer informasjon her.

Bærekraftsstyring

Emner om bærekraft styres av bærekraft/ESG-komiteen, som inkluderer medlemmer fra TK Elevators styre og administrerende direktører og COO-er i forretningsenhetene. Det ledes av administrerende direktør Uday Yadav og setter den overordnede strategiske retningen for emner relatert til bærekraft. Komiteen møtes kvartalsvis for å beslutte og følge opp beslutninger om bærekraftsstrategi og -mål.

  • Vår administrerende direktør har det overordnede ansvaret for emner relatert til bærekraft med en sentral ESG-avdeling som rapporterer direkte til ham.
  • Vi har en tverrfunksjonell tilnærming for å sette den strategiske retningen på emner relatert til bærekraft for hele organisasjonen.

Våre forpliktelser

  • Vi har en «nulltoleranse»-policy for korrupsjon og antitrust-brudd.
  • TK Elevator har undertegnet FNs Global Compact, og bekrefter på nytt vår forpliktelse til dets universelle prinsipper.
  • Vi bygger en bærekraftig verdikultur i TK Elevator der pålitelighet, ærlighet, troverdighet og integritet er hjørnesteinene i handlingene våre.